Historia hotelarstwa

Rozw??j zak??ad??w hotelarskich rozwija?? si? wraz ze wzrostem ruchliwo??ci ludzkiej. Ju?? od zarania dziej??w cz??owiek potrzebowa?? miejsca na nocleg.

Przyczyny migracji w staro??ytno??ci: ? handel (szlaki handlowe ?? bursztynowy, jedwabny), ? dyplomacja (utrzymanie stosunk??w dyplomatycznych z pa??stwami o??ciennymi i konieczno??? zarz?dzania odleg??ymi prowincjami), ? powody religijne ?? konieczno??? odwiedzania miejsc kultu religijnego, ? cel rozrywkowy, zabawowy – igrzyska olimpijskie.

Staro??ytna Grecja Staro??ytne greckie zajazdy nazywano pandoktiami ?? mia??y one ol??ni? przybysza, by??y budowane z rozmachem, przepychem, mia??y ??wiadczy? o greckiej kulturze. By??y lokalizowane w okolicach miejsc kultu religijnego, b?d?? miejsca odbywania si? igrzysk, np. Hery (VI w. p.n.e.). S??ynne by??y te?? uzdrowiska: Epidauros, Korynt).

Staro??ytny Rzym Imperium rzymskie by??o bardzo rozleg??e, wi?c w I w. p.n.e. wprowadzono (Oktawian August) tzw. komunikacje pa??stwow?. By??a to sie? dr??g bitych, a tak??e zajazd??w, zlokalizowanych w odleg??o??ci 1 dnia jazdy konnej od siebie. Ten system komunikacji zorganizowany by?? dla kurier??w, wojskowych, urz?dnik??w. Nadz??r nad tymi sieciami prowadzili edyle ?? urz?dnicy pa??stwowi. Rzymskie zajazdy wzorowane by??y na domach rzymskich patrycjuszy. Znajdowa??y si? tam ??a??nie , sauny, ogrody, osobne pomieszczenia dla zwierz?t i oczywi??cie miejsca noclegowe dla ludzi. To z tych czas??w pochodzi powiedzenie: ??Hospes hospiti sacer? ?? go??? gospodarzowi ??wi?tym – hospes – z ??ac. ozn. go??cia lub gospodarza, od tego zwrotu pochodzi s??owo hotel, – hospitowa? ?? tzn. sk??ada? wizyt?, przybywa? z go??cin?.

Tak??e z czas??w rzymskich pochodz? pierwsze przepisy prawne dotycz?ce obiekt??w udzielaj?cych go??ciny. Obejmowa??y one odpowiedzialno??? za rzeczy i bezpiecze??stwo podr????nego. Wszystkie nowoczesne kodeksy cywilne w Europie opieraj? si? na tych rzymskich sprzed 2000 lat. Miejscowo??ci uzdrowiskowe: ? Ostia, ? Pompeje, ? Herkulanum.

??redniowiecze Zanik??o wiele zdobyczy kultury staro??ytnej. W tym podupad?? zwyczaj udzielania go??ciny. Powr??t do tej instytucji datuje si? na IX wiek i czasy panowania Karola Wielkiego, kt??ry na??o??y?? na klasztory obowi?zek prowadzenia hospicjum. Klasztory mia??y obowi?zek przyjmowania w?drowc??w, udzielania im noclegu, wy??ywienia i podstawowej opieki. Pocz?tkowo obowi?zek ten wype??niany by?? bezp??atnie, z czasem jednak przyj??? form? rynkow? (zarobkow?). Najg?stsza sie? hospicj??w znajdowa??a si? na terenie dzisiejszej Szwajcarii (do dzi?? Szwajcarzy chlubi? si? najwi?ksz? tradycja w dziedzinie hotelarstwa). Historia hotelarstwa w Polsce si?ga pocz?tk??w pa??stwowo??ci polskiej, jednak pierwsze pisane ??r??d??a s? z XIII wieku (stare kroniki, zapiski rajc??w miejskich). W Statucie Wi??lickim (z XIII w.) Kazimierza Wielkiego znajduje si? zapis: ??aby karczmarzom nikt gwa??tu czyni? nie ??mia???. Zapiski rajc??w miejskich dotyczy??y godzin otwarcia gosp??d, a tak??e szynkowania trunk??w. Pierwowzorem dzisiejszych hoteli by??y ??redniowieczne karczmy wiejskie i gospody (szynki) miejskie. Te ostatnie pocz?tkowo by??y miejscem spotka?? bogatego mieszcza??stwa, z czasem sta??y si? instytucjami ??ycia cechowego.

Historycy kultury dziel? Europ? stosuj?c kryterium kultury gosp??d i karczem na, np.: ? Polsk?, Wsch. Niemcy, Ru??, Litw?, Hiszpani?, gzie udzielanie go??ciny sta??o na bardzo wysokim poziomie. W tych krajach co zamo??niejsi podr????ni wozili sw??j niemal??e ca??y dobytek. ? Angli?, Holandi? ?? gdzie kultura gospodarcza sta??a na bardzo wysokim poziomie, od ??redniowiecza sta??y zajazdy gotowe na 150 miejsc, dysponowano bielizna po??cielow?, zastaw? sto??ow?. W zasadzie ??redniowieczne karczmy i gospody w niezmiennym kszta??cie przetrwa??y do ko??ca XVII wieku. W??wczas to pojawi?? si? nowy typ klienta, kt??ry by?? sk??onny sporo zap??aci? za godziwy nocleg. 1691-1695 r. powstaje zajazd ??Marywil? w Warszawie, w miejscu dzisiejszego Teatru Wielkiego. Uwa??any przez historyk??w za pierwszy warszawski hotel. Powsta?? on z inicjatywy Marysie??ki Sobieskiej i dzia??a?? do roku 1825 roku. Przeznaczony by?? dla kupc??w, spe??nia?? r??wnie?? rol? centrum handlowego. W latach kolejnych powstaj? nast?pne tego typu hotele ?? ??Hotel Polski?, ??Hotel Pruski?, hotel ??Pod Bia??ym Or??em?. Jednak dopiero koniec XIX wieku i pocz?tek XX przynosz? nowa jako??? w hotelarstwie. Powstaj? hotele wzorowane na arystokratycznych pa??acach, rezydencjach. Hotele typu palace (typu pa??acowego). Przeznaczone dla bogatego ziemia??stwa, kupc??w i finansist??w, kt??rzy pragn? otacza? si? zbytkiem t typowym dla rodzin arystokratycznych. Hotele tego typu powsta??y we wszystkich metropoliach europejskich m.in.: ??Ritz? w Pary??u, ??Savoy? w Londynie, ??Europejski? w Warszawie, ??Bristol? w Warszawie, ??Francuski? w Krakowie, ??Ritz? w Bia??ym Stoku, ??Pod Or??em? w Bydgoszczy. ? ??Bristol? ?? otwarty w 1901r., szybki, rekordowy czas budowy (2 lata), by?? najwy??szym w??wczas w Warszawie (8 kondygnacji), pierwsza nowoczesna winda, pierwsza nowoczesna pralnia mechaniczna, szereg sal balowych, restauracji, kawiarni, sala bilardowa, biblioteka, telegraf, a tak??e w??asna lodziarnia, cukiernia i liczne sklepy. Mia?? stwarza? namiastk? arystokratycznego ??ycia, to ju?? nie pojedyncza us??uga (nocleg), ale ca??a kombinacja us??ug, daj?ca poczucie komfortu i przepychu. Jest to kanon post?powania marketingowego we wsp????czesnym hotelarstwie. Wiek XX ?? pojawia si? zupe??nie nowy klient w hotelarstwie ?? turysta. Podr????uje dla przyjemno??ci, poznania ??wiata, bez motyw??w materialnych (nie dla zarobku) i natychmiast pojawia si? oferta hotelarska skierowana do tego klienta. To ju?? nie urz?dzone z przepychem hotele pa??acowe, lecz pensjonaty, schroniska, domy wycieczkowe, stanice wodne (np. dla ??eglarzy). Pojawia si? konkurencja dla hoteli w postaci kwater prywatnych. Pocz?tkowo w wiejskich cha??upkach, z czasem przekszta??caj? si? w wyspecjalizowane pensjonaty. Modne staj? si? miejscowo??ci nadmorskie, prze??ywaj? boom (wzrost) letniska na Helu (Jastarnia, Jurata) oraz g??ry (Zakopane, Karpacz). Du??e aglomeracje w s?siedztwie powstaj?cych osiedli letniskowych (traktowane jako drugie mieszkanie). To z tego okresu pochodzi r??wnie?? wi?kszo??? schronisk (g??rskich im wysokog??rskich). Tu?? przed wybuchem wojny stan bazy noclegowej w Polsce znacznie przewy??sza?? popyt na tego typu us??ugi.

?r??d??o:pl.wikipedia.org

hastagi na stronie:

#HISTORIA HOTELARSTWA W POLSCE #historia hotelarstwa #rozwój hotelarstwa w polsce #historia hotelarstwa na świecie #hotelarstwo w polsce historia

Authors
Top