Hotel

Hotel – obiekt wchodz?cy w sk??ad infrastruktury turystycznej, dysponuj?cy liczb? 10 lub wi?cej pokoi. Jednocze??nie oferuje pe??en zakres us??ug zwi?zanych z pobytem turyst??w przyje??d??aj?cych w r????nych celach na okres co najmniej jednego dnia.

Wyr????niamy nast?puj?ce rodzaje hoteli:

– motel

– wotel

– botel

– aquatel

– novotel

– airtel

– hipotel

– icetel

– hostel

Ze wzgl?du na wielko??? wyr????niamy hotele:

– du??e

– ??rednie

– ma??e

Ze wzgl?du na standard us??ug i wyposa??enia hotelom przydzielane s? gwiazdki.

?r??d??o: pl.wikipedia.org

hastagi na stronie:

#aquatele #aquatele wikipedia

Authors
Top