Uczestnicy Tour de Pologne po raz kolejny w hotelu Novotel Krak??w City West

Krak??w, 2 sierpnia 2019 r.

Informacja prasowa

Uczestnicy Tour de Pologne po raz kolejny w hotelu Novotel Krak??w City West

Wsp????praca hotelu z jednym z najbardziej presti??owych wydarze?? sportowych odb?dzie si? ju?? po raz dziesi?ty. A?? pi?? dru??yn nocowa? b?dzie w krakowskim hotelu w pierwszych dniach sierpnia. Jak wygl?daj? przygotowania do podj?cia sportowych go??ci?

Hotel Novotel Krak??w City West s??ynie ze swojego powi?zania ze sportem i promowania aktywno??ci fizycznej. Dzi?ki wyj?tkowej lokalizacji w zachodniej cz???ci Krakowa oraz odpowiedniej infrastrukturze takiej jak: du??y parking, tereny zielone, przestronne sale konferencyjne, pokoje (30 m? ka??dy) ma odpowiednie warunki i mo??liwo??ci do goszczenia grup sportowych.

Specjalne przygotowania
Cz??onkowie dru??yn bior?cych udzia?? w Tour de Pologne b?d? mieli zapewnion? fachow?, opiek? pracownik??w hotelu, ale tak??e przystosowane do ich potrzeb pokoje i specjaln? stref? do masa??y. Dodatkowo dla ka??dej ekipy przeznaczony jest dedykowany kucharz nadzoruj?cy prac? hotelowej kuchni i dbaj?cy o spe??nienie wszelkich wymaga?? odno??nie ??ywienia. Sale konferencyjne b?d? pe??ni??y funkcje sztab??w dowodzenia, miejsca do codziennych odpraw oraz przechowalni sprz?tu. Na terenie hotelowego parkingu zarezerwowanych zosta??o tak??e czterdzie??ci miejsc parkingowych dla samochod??w osobowych oraz dziesi?? miejsc dla ci???ar??wek ze sprz?tem. ?? Tego typu wsp????praca jest dla nas niezmiernie wa??na, a wydarzenie, zwi?zane ze sportem, wpisuje si? w DNA marki Novotel. Ze wzgl?du na wyj?tkowo du??y teren jeste??my w stanie podj?? si? takiej kooperacji, zapewni? odpowiednie miejsce dla sprz?tu wszystkich ekip, zadba? o ich specjaln? diet? i udost?pni? stref? fitness ?? m??wi Maciej Nazieb????o ?? nowo mianowany Dyrektor Generalny hotelu.

Hotel w nowej ods??onie
Przez ostatnie dwa lata w Novotelu City West wiele si? zmieni??o. Jego fasada zosta??a, jak i teren wok???? hotelu, zosta??y odnowione. Remont obj??? tak??e tereny rekreacyjne: plac zabaw, ogr??d, pokoje. Oddano do u??ytku 2 nowe apartamenty w innowacyjnym koncepcie, 80 pokoi N-Room (Superior), a od??wie??onych zosta??o kolejnych 68. Wyremontowane i stworzone na nowo pomieszczenia wyr????niaj? si? nowoczesnym i przytulnym wzornictwem, gdzie inspiracj? by??y wn?trza skandynawskie wraz z nawi?zaniem do r????nych aktywno??ci fizycznych. Typ N-Room jest nowym konceptem. S? ergonomiczne i zaprojektowane tak, aby otwarta przestrze??, du??a ilo??? ??wiat??a naturalnego i dostosowanie zar??wno do wypoczynku jak i pracy ma stwarza??o warunki idealne dla ka??dego go??cia.

novotel.com/ mercure.com/ ibis.com/ accorhotels.com

Authors
Top