Co czwarty Polak ka??dego roku sp?dza wakacje za granic?, z tego co drugi z got??wk?

A 50% z nich ca??y wakacyjny bud??et zabiera ze sob? w got??wce, bior?c pod uwag? najpopularniejsze destynacje wakacyjne ?? najcz???ciej w euro ?? od teraz po dobrym kursie z bankomat??w Euronet w ca??ej Polsce!

W maju br. na zlecenie Euronet Polska, niezale??ny instytut badawczy TNS przeprowadzi?? badania dotycz?ce cz?stotliwo??ci wyjazd??w zagranicznych Polak??w i zwi?zanych z nimi nawyk??w p??atniczych. Ich wyniki pokaza??y, ??e niemal 50% os??b wypoczywaj?cych za granic? zabiera ze sob? ca??y bud??et wakacyjny w got??wce. Natomiast zdecydowana wi?kszo??? respondent??w, bo a?? 63% podczas wakacji za granic? w og??le nie wyp??aca pieni?dzy ani z bankomatu, ani w lokalnej plac??wce banku.

Jak si? okazuje, w portfelach zabieramy niebagatelne kwoty, przeci?tnie jest to r??wnowarto??? ok. 2250 z??, bez wzgl?du na to czy jest to urlop trwaj?cy tydzie?? czy dwa tygodnie. Przy wyje??dzie d??u??szym ni?? dwa tygodnie warto??? zabieranej got??wki ro??nie ju?? do niemal 3200 z??. Co ciekawe, niezale??nie od czasu trwania urlopu, 10% ankietowanych na zagraniczne wakacje zabiera w portfelu walut? o warto??ci nawet ponad 4000 z??!

?? Polacy planuj? swoje wakacje r??wnie?? od strony finansowej. Daj?c mo??liwo??? wyp??aty euro z naszych bankomat??w wyszli??my na przeciw potrzebom rynku oferuj?c wygod?, szybko??? i ca??odobow? dost?pno???. Widz?c ubieg??oroczne zainteresowanie klient??w wyp??at? euro w naszych bankomatach na terenie Warszawy, zdecydowali??my si? na wdro??enie tej us??ugi w ca??ej Polsce ?? powiedzia?? Pawe?? Trocki, Dyrektor Sprzeda??y Produkt??w Innowacyjnych w Euronet Polska.

Potwierdzeniem tych s????w s? wyniki badania, kt??re pokazuj?, ??e jedynie 10% badanych w og??le nie zabiera got??wki na urlop za granic?, decyduj?c si? na wyp??aty z tamtejszych bankomat??w lub realizacj? p??atno??ci bezgot??wkowo. Ograniczon? sk??onno??? do korzystania z bankomat??w za granic? potwierdzaj? r??wnie?? wyniki por??wnawcze dla wakacji krajowych i zagranicznych. Polacy cz???ciej korzystaj? z wyp??at got??wki z bankomatu sp?dzaj?c wakacje w kraju ?? 81%, rzadziej za granic? ?? 37%.

Co istotne, proces realizacji transakcji wyp??aty euro w bankomatach Euronet przebiega analogicznie do wyp??aty z??ot??wek, z t? jedn? r????nic?, ??e wyp??acaj?cy proszony jest o akceptacj? kursu, po kt??rym realizuje wyp??at?. Kurs po jakim mo??na wyp??aci? euro z bankomatu Euronet, jest korzystny i atrakcyjniejszy od kursu wymiany oferowanego przez kantory. W jednej transakcji mo??na wyp??aci? kwot? od 50 do 2000 euro.

Euronet oferuj? us??ug? po jednolitym kursie w ka??dym z bankomat??w. Informacja o bie???cym kursie, po jakim mo??na wyp??aci? ??rodki dost?pna jest na ekranach bankomat??w, w kt??rych us??uga jest dost?pna pod przyciskiem ??Sprawd?? kurs Euro?. Z us??ugi skorzysta? mo??e ka??dy, kto posiada kart? wydan? w Polsce do rachunku prowadzonego w PLN. Do dyspozycji klient??w jest ponad 550 bankomat??w w ca??ej Polsce, w kt??rych dost?pna jest us??uga wyp??aty euro. Urz?dzenia te s? zazwyczaj zlokalizowane przy g????wnych arteriach komunikacyjnych w okolicach dworc??w kolejowych, autobusowych czy lotnisk.

Do czego potrzebna jest Polakom got??wka podczas wakacji za granic?? Najwi?cej os??b podczas zagranicznego urlopu wykorzystuje got??wk? podczas zakup??w w sklepach (52%) oraz p??ac?c za posi??ki w restauracjach lub innych punktach gastronomicznych (48%). Wa??n? pozycj? w liczbie transakcji got??wkowych stanowi? w 26% bilety wst?pu do obiekt??w turystycznych, w 17% prezenty i upominki oraz op??aty za transport - 14%.

Badanie przeprowadzono przez TNS Polska na pr??bie 400 wywiad??w telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na zlecenie Euronet Polska. Przebadana grupa to pe??noletni mieszka??cy miast licz?cych powy??ej 200 tysi?cy mieszka??c??w. Pr??ba jest reprezentatywna ze wzgl?du na wiek, p??e?, wykszta??cenie, wielko??? miasta oraz wojew??dztwo. Dodatkowe kryterium rekrutacyjne, kt??re musia??y spe??ni? osoby bior?ce udzia?? w badaniu, to posiadanie konta osobistego ROR w banku oraz korzystanie z karty p??atniczej.

Wyp??ata euro realizowana jest przez Euronet 360 Finance Limited (E360F) z siedzib? w Londynie (6th Floor Watson House, 54 Baker Street Londyn, W1U 7BU, numer rejestru handlowego: 6298422, numer w rejestrze Financial Conduct Authority: 900009), adresowana jest do wszystkich posiadaczy kart wydanych w Polsce do rachunku w PLN.

Za realizacj? wyp??aty got??wki w euro z rachunku bankowego prowadzonego w z??ot??wkach, w bankomatach nale???cych do sieci Euronet, zar??wno Euronet Polska jaki i E360F nie pobiera ??adnej op??aty. Jednak wydawca karty (bank Klienta) mo??e naliczy? op??at? ?? szczeg??lnie w przypadku przypisania karty do rachunku w innej walucie ni?? PLN. nale??y sprawdzi? w swoim banku.


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Euronet. Dostarczy?? netPR.pl
Authors
Top