Emirates wprowadzaj? innowacyjn? rozrywk? pok??adow? dla niedowidz?cych

Przewo??nik, jako pierwszy na rynku, wprowadza na pok??adach swoich samolot??w filmy z audiodeskrypcj?

Dubaj, ZEA, 31 lipca 2014 r.: Emirates, linie lotnicze ???cz?ce ludzi i miejsca, ustanawiaj? nowe standardy na rynku lotniczym. Jako pierwsze oferuj? niedowidz?cym pasa??erom filmy z audiodeskrypcj? w ramach systemu rozrywki pok??adowej ice Digital Widescreen.

System ice (ang. information, communication, entertainment) zdoby?? niedawno, po raz dziesi?ty z rz?du, pierwsze miejsce w kategorii rozrywki pok??adowej (World??s Best Airline Inflight Entertainment) w presti??owym rankingu SKYTRAX World Airline Awards. System ten oferuje pasa??erom audiodeskrypcj? do 16 film??w z wytw??rni Walt Disney Studios, w tym do takich produkcji jak: ??Ratuj?c pana Banksa?, ??Kraina lodu?, ??Auta 2?, ??Uniwersytet potworny?, ??The Avengers?, ??Toy Story 3? i wszystkich czterech cz???ci ??Pirat??w z Karaib??w?. Coraz powszechniejsza w kinach i w telewizji audiodeskrypcja to nagrana narracja opisuj?ca obraz widoczny w przerwach mi?dzy dialogami, kt??re nadawane s? w normalnym tempie.

W 2007 roku Emirates r??wnie?? wsp????pracowa??y ze studiem Walt Disney Studios Motion Pictures, wprowadzaj?c technologi? Closed Captions dla niedos??ysz?cych. To w??a??nie dzi?ki niej po raz pierwszy dodano napisy do film??w w systemie rozrywki pok??adowej. Opr??cz nich pojawiaj? si? r??wnie?? opisy filmowych efekt??w d??wi?kowych. Obecnie w systemie ice Digital Widescreen znajduje si? ju?? ponad 50 film??w z tym udogodnieniem.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie bogatej i zr????nicowanej oferty rozrywki pok??adowej, ale r??wnie?? jej odpowiednie dostosowanie do konkretnych potrzeb. Dost?pno??? naszych us??ug dla r????nych grup klient??w jest dla nas niezmiernie istotna, dlatego te?? wprowadzili??my filmy dla os??b niedowidz?cych. Najwi?ksz? satysfakcj? czerpiemy z zapewnienia wyj?tkowego poziomu obs??ugi klienta i mamy nadziej?, ??e nasze nieustanne d???enia do wprowadzania innowacji ten poziom zapewniaj?. W przysz??o??ci chcieliby??my zaoferowa? jeszcze wi?cej program??w z audiodeskrypcj?, by niedowidz?cy pasa??erowie mogli korzysta? z jeszcze bogatszej oferty rozrywkowi w trakcie lot??w - powiedzia?? Patrick Brannelly, Vice President Corporate Communications Product, Publishing, Digital & Events w Emirates.

Wielokrotnie nagradzany system ice Digital Widescreen obejmuje ponad 1800 kana????w rozrywkowych, w tym ponad 400 film??w z ca??ego ??wiata, a tak??e setki godzin program??w telewizyjnych i muzyki. Pasa??erowie podr????uj?cy na pok??adach A380 i B777 mog? ju?? korzysta? z systemu ice na szerszych ekranach w rozdzielczo??ci HD ?? 27-calowych w klasie pierwszej, 20-calowych w klasie biznes i 12,1-calowych w klasie ekonomicznej.


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Emirates. Dostarczy?? netPR.pl
Authors
Top