Jaki pok??j w hotelu wybra??

Informacja prasowa

Krak??w, 25 sierpnia 2020 r.

Jaki pok??j w hotelu wybra?? Podpowiada autorska grafika Mercure Krak??w Stare Miasto

Wsp????czesne hotele na ca??ym ??wiecie, niezale??nie od lokalizacji oferuj? swoim go??ciom szeroki wachlarz ofert i pokoi. Dla tych, kt??rzy szukaj? pomocy hotel Mercure Krak??w Stare Miasto przygotowa?? autorsk? grafik?. Dzi?ki niej, ka??dy b?dzie m??g?? znale??? wymarzony pok??j, dopasowany do indywidualnych potrzeb. Przy okazji zesp???? hotelu ponownie zach?ca do wizyty w Krakowie. To kolejne, po autorskiej mapie niesztampowych atrakcji miasta, dzia??anie promuj?ce lokaln? turystyk?.

Wakacje w tym roku, ze wzgl?du na obecn? sytuacje, zaskoczy??y niemal ka??dego. Cho? jak pokazuje zainteresowanie lokalnymi miejscowo??ciami turystycznymi, Polacy wci??? chc? podr????owa?, co staje si? jeszcze bardziej osi?galne dzi?ki rz?dowym bonom turystycznym, do kt??rych do???czaj? hotele, pensjonaty i inne obiekty noclegowe w kraju, w tym tak??e Mercure Krak??w Stare Miasto. Jednak w tym sezonie, wybieraj?c si? na wyjazd, warto pami?ta? o niezb?dnych zasadach bezpiecze??stwa, dzi?ki kt??rym sp?dzimy wymarzony czas bez obaw. Dlatego dobrym wyborem dla wszystkich szukaj?cych wypoczynku jest pobyt w hotelach, kt??re gwarantuj? spe??nianie wszystkich rygorystycznych norm bezpiecze??stwa. Accor, we wsp????pracy z Bureau Veritas, czo??owym dostawc? bada??, przygotowa?? certyfikat ALL SAFE, kt??ry jest gwarantem bezpiecze??stwa higieny sanitarnej we wszystkich obiektach.

Znajduj?cy si? w samym centrum Krakowa hotel Mercure Krak??w Stare Miasto ponownie zach?ca krajowych podr????nik??w do wizyty w dawnym k??lewskim mie??cie Po??udnia Polski. Z my??l? o wszystkich go??ciach szukaj?cych wymarzonego wypoczynku obiekt przygotowa?? wyj?tkow? autorsk? grafik?, kt??ra ka??demu pozwoli wbra? idealny hotelowy pok??j.

Powod??w do odwiedzenia Krakowa jest wiele ?? czy to w celu odkrycia zabytk??w i nieoczywistych atrakcji miasta, poznania tradycyjnych smak??w i lokalnych tradycji b?d?? wypoczynku na ??onie natury ?? wylicza Tomasz Schweda, dyrektor generalny hotelu Mercure Krak??w Stare Miasto. ?? Znajdujemy si? w samym sercu Krakowa, z przyjemno??ci? wspieramy lokaln? turystyk? i zach?camy do odkrywania naszego miasta na nowo. Ka??dy go???, odwiedzaj?cy nasz hotel mo??e liczy? nie tylko na idealn? lokalizacj? do zwiedzania Krakowa, ale tak??e na wyj?tkowe do??wiadczenia podczas pobytu w hotelu. Z tego wzgl?du przygotowali??my dla naszych go??ci grafik?, kt??ra pos??u??y im jako drogowskaz do wybrania idealnego miejsca na wypoczynek dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Pok??j Classic, Privilege, a mo??e Apartament Junior lub Executive. Podr????nikom takie nazwy mog? m??wi? niewiele. Dlatego autorska grafika opracowana przez hotelowy zesp???? ma pom??c go??ciom w wyborze idealnej oferty. Wystarczy odpowiedzie? na kilka prostych, czasem z przymru??eniem oka, pyta??, kt??re zaprowadz? do celu podr????y ?? pokoju, kt??ry zapewni wymarzony wypoczynek. Podr????ujesz samotnie, we dw??jk? czy z rodzin?? Nie lubisz dzieli? si? ko??dr?? Rano ch?tnie przeci?gasz si? na szerokim ??????ku? Cenisz oddzieln? stref? do wypoczynku? Czy chcesz zaczyna? dzie?? od ??wie??ej kawy w pokoju? Szukasz pokoju z zewn?trznym tarasem i widokiem?

Komfort, wygoda i spersonalizowane do??wiadczenia z pobytu w hotelu, jakich mog? zazna? go??cie s? dla nas priorytetem ?? zapewnia Tomasz Schweda. ?? Wielu go??ci, kt??rzy wracaj? do naszego hotelu maj? ju?? sprawdzone kategorie pokoi. Tymczasem przygotowana przez nas grafika pomo??e ka??demu znale??? wymarzon? ofert? lub sprawdzi? swoje dotychczasowe potrzeby wypoczynkowe. Dzi?ki temu mo??emy szybko sprawdzi?, kt??ry z pokoi najbardziej odpowiada naszym preferencjom ?? czy s? to m.in. przestronne apartamenty, pokoje o podwy??szonym standardzie, wn?trza klasyczne czy przestrzenie ???czone.

Je??eli zazwyczaj podr????ujesz we dwoje, poszukujesz przestronnego pokoju z wydzielon? stref? do odpoczynku i zewn?trznym tarasem, idealnym wyborem b?dzie Apartament Junior, kt??ry cieszy si? najwi?ksz? popularno??ci? w hotelu. Do dyspozycji jego mieszka??c??w znajduje si? m.in. du??e ??????ko typu queen, wydzielona strefa dzienna z rozk??adan? sof? czy sprz?t audio marki Bose. Jednak niew?tpliwym atutem s? zewn?trzne tarasy, wprost idealne na porann? kaw? z widokiem na miasto czy odpoczynek po intensywnym dniu. Apartamenty Junior to r??wnie?? idealna opcja dla podr????uj?cych rodzin, kt??re chc? mie? dzieci ci?gle na oku i celebrowa? wsp??lny wypoczynek. Grafik? mo??na obejrze? na hotelowym profilu Facebook b?d?? otrzyma? j? na maila w dziale rezerwacji hotelu.

To nie pierwsza z inicjatyw hotelu zach?caj?cych do wizyty w Krakowie. Hotelowy zesp???? przygotowa?? dla go??ci tak??e autorsk? map? z niecodziennymi atrakcjami miasta b?d?cymi alternatyw? dla sztampowych przewodnik??w pe??nych wydeptanych ??cie??ek. Mo??na na niej odkry? a?? 62 wyj?tkowe miejsca podzielone na pi?? sekcji tematycznych, dzi?ki kt??rym ka??dy znajdzie co?? dla siebie. To inne i niespodziewane oblicze Krakowa pozwoli wszystkim odwiedzaj?cym miasto pozna? je od prawdziwej strony i zasmakowa? jego autentycznego charakteru. Oryginalna, r?cznie malowana mapa w rozmiarze 2,5 na 1,5 metra zdobi hotelowe lobby, a w wersji drukowanej wr?czana go??ciom hotelowym i wzbogaca do??wiadczenie pobytu w wielowymiarowym Krakowie.

***

O Accor
Accor jest wiod?c? na ??wiecie, kompleksow? grup? hotelarsk? oferuj?c? go??ciom wyj?tkowe i niezapomniane wra??enia w ponad 5000 hotelach, kurortach i rezydencjach w 110 krajach ??wiata. Grupa od ponad 50 lat ??wiadczy us??ugi zwi?zane z go??cinno??ci?, dzi?ki czemu dysponuje niezr??wnanym portfolio 39 marek hoteli. Accor oferuje tak??e cyfrowe rozwi?zania pozwalaj?ce na maksymalizacj? kana????w dystrybucji, optymalizacj? dzia??a?? hoteli i wzbogacenie do??wiadczenia go??ci z pobytu w zakresie guestexperience.
Nowy lifestylowy program lojalno??ciowy ALL ?? Accor Live Limitless pozwala na zmian? relacji grupy z klientami, cz??onkami programu i partnerami poprzez wzbogacenie transakcji o dodatkow? emocjonaln? warto???, uzupe??niaj?c j? o dodatkowe prze??ycia zwi?zane z prac? i sp?dzaniem wolnego czasu. Opr??cz zakwaterowania, dzi?ki ??wiadczonym us??ugom w zakresie gastronomii, rozrywki, wellbeing i coworkingu, Accor oferuje nowe sposoby ??ycia, pracy i sp?dzania czasu wolnego.
Accor jest g???boko zaanga??owany w tworzenie zr??wnowa??onego rozwoju aktywnie dzia??aj?c na rzecz naszej planety i lokalnych spo??eczno??ci. W ramach programu Planet 21 – Acting Here. Accor dzia??a na rzecz ??pozytywnego hotelarstwa?, a w ramach Accor Solidarity pomaga osobom w niekorzystnej sytuacji ??yciowej poprzez szkolenia zawodowe i dost?p do miejsc pracy.
Sp????ka Accor SA jest notowana na paryskiej gie??dzie Euronext (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku OTC (kod ACRFY) w Stanach Zjednoczonych. Wi?cej informacji na stronie: accor.com. Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku i ??ledzenia nas na Twitterze.

Authors
Top