Mercure Warszawa Grand Hotel z warszawsk? dusz? pokazuje nowe oblicze

Informacja Prasowa

Warszawa, dn. 6 maja 2019 r.

Mercure Warszawa Grand
Hotel z warszawsk? dusz? pokazuje nowe oblicze

Mercure Warszawa Grand, jeden z najbardziej znanych hoteli w stolicy, dzi?ki zako??czeniu kolejnego etapu dzia??a?? modernizacyjnych, zyska?? w??a??nie zupe??nie nowe oblicze. Zlokalizowany w samym sercu Warszawy, poprzez odnowione wn?trza nawi?zuje do historii miasta oraz kultowego samochodu ??Syrenka 100?, kt??rego produkcja rozpocz???a si? w 1957 roku ?? dok??adnie wtedy, gdy hotel rozpocz??? dzia??alno???.

Marka Mercure znana jest z oryginalnych, lokalnych inspiracji, dzi?ki kt??rym ka??dy z hoteli ma inne, niepowtarzalne wn?trze, oddaj?ce klimat i kultur? miejsca, w kt??rym si? znajduje. Nie inaczej jest w przypadku kultowego Mercure Warszawa Grand, kt??ry posiada bogat? histori? i liczne nawi?zania do ??ycia Warszawy. Hotel przez wiele lat by?? siedzib? Polskiego Zwi?zku Olimpijskiego, dlatego do tej pory w wystroju dominowa??y elementy sportowe, np. Sala konferencyjna ??Olimp? czy charakterystyczne malowid??o przedstawiaj?ce sztafet? biegn?cych sportowc??w.
Rozpocz?ta w 2018 roku modernizacja przestrzeni wsp??lnych i pokoi by??a okazj? do od??wie??enia motywu przewodniego. Koncepcj? nowych wn?trz przygotowa?? ????dzki zesp???? m??odych projektant??w z pracowni EC-5.
W hotelu pojawi??y si? nawi?zania do lat 50. w Warszawie, a w szczeg??lno??ci do roku 1957, kiedy to hotel rozpocz??? dzia??alno???, a jednocze??nie Fabryka Samochod??w Osobowych w Warszawie wystartowa??a z produkcj? ikonicznego warszawskiego samochodu ?? ??Syrenki? w modelu 100.
Opowie??? o Warszawie i Brandwall z ??Syrenk??
Centralnym punktem i g????wn? ozdob? lobby w hotelach Mercure jest zawsze nawi?zuj?cy do lokalnej historii brandwall. W Mercure Warszawa Grand jego g????wnym elementem zosta?? oryginalny przepo??owiony model Syrenki, kt??ry prawdziwie zachwyca go??ci. Motyw historii miasta opowiadany jest r??wnie?? poprzez plakaty oraz grafiki, kt??rymi udekorowane s? ??ciany hotelu. Elementy te pokazuj? dawn? Warszaw? w jej najbardziej rozpoznawalnych miejscach.
Przytulnie i nowocze??nie
Lobby hotelowe zosta??o zaprojektowane tak, aby by??o przytulne, a jednocze??nie nowoczesne. Znajdziemy tu oryginalne meble wykonane przez polskie firmy i projektant??w, a ca??o??ci dope??nia parowy kominek, kt??ry ociepla wn?trze i pozwala poczu? prawdziwie domow? atmosfer?.
Jak podkre??la Artur Derela, Dyrektor Mercure Warszawa Grand – Hotel od pocz?tku by?? symbolem nowoczesno??ci i odegra?? wa??n? rol? w historii hotelarstwa. To w??a??nie tutaj po raz pierwszy wszystkie pokoje zosta??y wyposa??one w pe??ne w?z??y sanitarne oraz wprowadzono wywieszki np. ??prosz? nie przeszkadza??, ??prosz? posprz?ta??. Tu wydano te?? pierwsze rozm??wki obcoj?zyczne w czterech j?zykach, a tak??e wyprodukowano film reklamowy, kt??ry spe??nia?? wymogi materia??u instrukta??owego. Nasz? ambicj? jest ci?g??e poszukiwanie nowych rozwi?za??, aby ci?gle zaskakiwa? naszych go??ci.
W odnowionym lobby symbolem nowoczesnego hotelarstwa jest mobilna recepcja. Go??cie Priority Welcome zamiast przy recepcyjnej ladzie, s? witani przy designersko zaprojektowanych stacjach-wyspach.
W odpowiedzi na najnowsze trendy, w przestrzeni wsp??lnej hotelu wyodr?bniona zosta??a strefa co-workingowa, nazywana przez hotel ??Centrum Spotka?? i Biznesu?. Opr??cz wygodnie zaaran??owanej, sprzyjaj?cej pracy przestrzeni, do dyspozycji go??ci oddano r??wnie?? stanowisko komputerowe oraz drukark?.
Mock-up room z widokiem na Syrenk?
Zwie??czeniem renowacji s? wyka??czane obecnie pokoje mock??up, kt??re zosta??y zaprojektowane w dw??ch wersjach kolorystycznych ?? butelkowa ziele?? i z??oty. Kr??luje w nich motyw motoryzacyjny, widoczny na fototapetach oraz ilustracjach i grafikach odzwierciedlaj?cych histori? Warszawy. Mock-up roomy, to wst?p do dalszej modernizacji obiektu. W 2019 roku renowacj? przejd? 54 pokoje zlokalizowane na dw??ch pi?trach hotelu, a ich wn?trza b?d? zaprojektowane ju?? zgodnie z now? koncepcj? wystroju.

****
O Mercure
Sie? Mercure grupy Accor zaprasza do wyj?tkowych, inspirowanych lokalnie hoteli.
Mercure to jedyna marka hoteli klasy ??redniej, kt??ra ???czy si??? mi?dzynarodowej grupy z bezkompromisowym podej??ciem do jako??ci oraz ciep??? atmosfer? hoteli osadzonych w lokalnej spo??eczno??ci. Hotele Mercure prowadzone przez entuzjastycznych hotelarzy goszcz? podr????uj?cych w celach biznesowych i turyst??w w wielu miejscach ??wiata. Mercure to ponad 810 hoteli w 64 krajach, idealnie usytuowanych w centrach miast, nad morzem lub w g??rach.
O GRUPIE ACCOR
Accor to ??wiatowy lider w dziedzinie obs??ugi podr????nych i zwi?zanego z tym stylu ??ycia oraz cyfrowych, innowacyjnych rozwi?za??, oferuj?cy wyj?tkowe prze??ycia w ponad 4800 hotelach, resortach i rezydencjach, jak r??wnie?? w ponad 10 000 ekskluzywnych prywatnych rezydencji na ca??ym ??wiecie.
mercure.com| accor.com

Authors
Top