Smaki, kt??re pami?tasz z dzieci??stwa

Informacja prasowa
Grajewo, 16 wrze??nia 2020

Smaki, kt??re pami?tasz z dzieci??stwa
Ka??dy ma smaki, zapachy, d??wi?ki czy przedmioty, kt??re kojarz? mu si? z dzieci??stwem i przywo??uj? wspomnienia beztroskich lat. Dzisiaj w sklepach wyb??r jest ogromny, a dzieci mog? do woli przebiera? w s??odko??ciach, rodzajach deser??w czy smakach serk??w i jogurt??w. Obecni czterdziestolatkowie pami?taj? czasy, gdy na p????ce ze s??odyczami le??a??y tylko wafelki. Jakie jeszcze desery kr??lowa??y ponad 30 lat temu? Sprawd??, kt??re smaki kojarz? Ci si? z dzieci??stwem!

Ciep??e lody
Jak to mo??liwe, ??e w latach 90-tych lody sta??y na p????kach w sklepach spo??ywczych w wielkich kartonach z szarego papieru bez lod??wki? Bo by??y to tak zwane ??ciep??e lody?, czyli bardzo s??odki deser sk??adaj?cy si? z bia??ek jaj, cukru, wody i kwasku cytrynowego. Prosty, tani i wysokokaloryczny, podany w formie lod??w w??oskich, skrad?? serca wielu dzieci w czasach
PRL-u, kt??re regularnie prosi??y rodzic??w o drobne na ciep??e lody. Dzi?? ich znalezienie w cukierni graniczy z cudem.

Kultowy ??serek z kr??wk??
Kto z nas nie kojarzy serka homogenizowanego Rolmlecz? Zna go ju?? kilka pokole?? Polak??w, bowiem na rynku jest od ponad 45 lat. Popularny ??serek z kr??wk?? wci??? mo??na spotka? na sklepowych p????kach. Dzi?? doczeka?? si? ju?? miana kultowego w??r??d mlecznych deser??w, a jego niew?tpliwie najwi?ksz? zalet? jest sk??ad. Bez barwnik??w, zb?dnych dodatk??w i konserwant??w, za to z oryginaln?, niezmienion? od momentu powstania serka, tradycyjn? receptur? opart? na najwy??szej jako??ci mleku, pochodz?cym od lokalnych dostawc??w. Obecnie jest dost?pny w wi?kszo??ci sklep??w, a popularnemu smakowi waniliowemu towarzysz? r??wnie??: naturalny, truskawkowy, czekoladowy lub waniliowy z lask? wanilii. W dow??d uznania serkowi Rolmlecz wzniesiono w Radomiu pomnik! Rze??ba przedstawiaj?ca opakowanie produktu mie??ci si? w centrum i stanowi nietypowy punkt wycieczek na turystycznej mapie miasta.

Kolorowe gumy do ??ucia
Gumy to by?? prawdziwy hit lat 80-tych i 90-tych. Cz?sto wa??niejsze by??o opakowanie ni?? ich smak, kt??ry traci?? na intensywno??ci dosy? szybko. W zale??no??ci od rodzaju mo??na by??o w nim znale??? mi?dzy innymi komiksowe historyjki, modele samochod??w, wizerunki popularnych pi??karzy, a nawet zdrapki. Zdobyte egzemplarze trafia??y do specjalnych album??w, kt??rymi ch?tnie chwalono si? w gronie przyjaci????. Te kolorowe balon??wki mo??na by??o nadmucha? do gigantycznych rozmiar??w.

Lizak z gwizdkiem
Blisko 30 lat temu wielkim hitem by??y lizaki w formie gwizdk??w. Z prawdziwym gwizdkiem mia??y w??a??ciwie ma??o wsp??lnego, bo wydawa??y z siebie przenikliwy jazgot, ale nie mo??na by??o zje??? lizaka bez wydobycia z niego, cho?by kr??tkotrwa??ego d??wi?ku. Bardziej ambitni starali si? wygrywa? na nim konkretne melodie. Swoich zwolennik??w mia??y tak??e lizaki 2w1, w ??rodku kt??rych znajdowa??a si? guma do ??ucia lub musuj?cy proszek. Niezapomniany s??odko
-kwa??ny zestaw mia?? charakterystyczny smak. Do dzi?? to symbol kojarzony z beztroskimi momentami z dzieci??stwa.

Cukierki, dra??e i galaretki
W tamtych czasach kr??lowa??y dra??e i cukierki pudrowe, kt??re wygl?da??y jak koraliki nawleczone na gumk?. Z powodzeniem u??ywane by??y jako element bi??uterii. S??odka bransoletka zazwyczaj doczekiwa??a jedynie do dzwonka, by potem zosta? skonsumowan?. Podczas przerw do szkolnego sklepiku ustawia??y si? d??ugie kolejki. Wszyscy chcieli zdoby? po???dan? s??odko???. Na takie pyszno??ci nie ??al by??o nawet drobnych oszcz?dno??ci ze skarbonki lub kieszonkowego. Za to na rodzinnej imprezie nie mog??o zabrakn?? na stole galaretek w kszta??cie pokrojonych plasterk??w cytryny, opr??szonych cukrem. Ka??dy mia?? sw??j system jedzenia: kolorami, na przemian lub zaczynaj?c od ??rodka.

Authors
Top