Sportowa regeneracja w Medical SPA

??wierad??w Zdr??j, 5 sierpnia 2014

Sportowa regeneracja w Medical SPA

Organizm sportowca wymaga regeneracji zar??wno po zako??czonym sezonie, jak i w jego trakcie. Poddawany jest bowiem ogromnemu wysi??kowi podczas wielogodzinnych, intensywnych trening??w. Aby by? w jak najlepszej formie, zawodowi sportowcy ka??d? woln? chwil? po??wi?caj? na regeneracj?, a wyje??d??aj?c na wakacje wybieraj? o??rodki, w kt??rych pod okiem specjalist??w szybko odzyskuj? si??y i energi? do dalszej pracy. Przyk??adem miejsca, kt??re zapewnia regeneracj?, odnow? i relaks, jak i mn??stwo dodatkowych atrakcji, jest Hotel Medical SPA Malinowy Dw??r. Wypoczynek w tym miejscu wybra??a znana kolarka g??rska, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, z??ota medalistka mistrzostw ??wiata oraz wielokrotna Mistrzyni Europy ?? Maja W??oszczowska.

Zawodowi sportowcy przez wi?kszo??? roku intensywnie trenuj?, aby by? w jak najlepszej kondycji. Ich organizm nara??ony jest na ogromny wysi??ek, zw??aszcza podczas samych zawod??w, kiedy daj? z siebie wszystko. Nic wi?c dziwnego, ??e po zako??czonym sezonie, potrzebuj? silnej regeneracji.
Maja W??oszczowska wybra??a si? w tym celu na weekendowy pobyt do Hotelu Medical SPA Malinowy Dw??r, po??o??onego w sercu G??r Izerskich ?? ??wieradowie Zdroju. Jest to jedno z najpi?kniejszych uzdrowisk i miejscowo??ci turystycznych w Polsce, kt??re przyci?ga turyst??w zar??wno zim?, jak i latem. Okolica zach?ca do odpoczynku i regeneracji w tutejszych o??rodkach wypoczynkowych, a tak??e do aktywnego sp?dzania czasu np. podczas wycieczek rowerowych trasami Single Track.

??SingleTrack pod Smrkiem to fenomenalne miejsce, kt??re pokocha ka??dy amator dw??ch k????ek. Uwielbiam tu przyje??d??a? po to, by czerpa? maksimum przyjemno??ci z jazdy rowerem g??rskim. Trasy s? perfekcyjnie przygotowane, wyprofilowane i co najwa??niejsze ?? przyst?pne dla ka??dego. Od pocz?tkuj?cych rowerzyst??w po zawodowych kolarzy g??rskich. I wszyscy b?d? mie? du??o frajdy. Je??d???c na nich naprawd? nie chce si? zsiada? z roweru? ?? powiedzia??a Maja W??oszczowska.

To idealne miejsce r??wnie?? dla amator??w wycieczek pieszych, joggingu czy nordic walking. O??rodek Malinowy Dw??r przygotowa?? dodatkowo atrakcje dla amator??w p??ywania, gry w tenisa czy zaj?? fitness. Jego oferta pozwala tak??e na kompleksow? regeneracj? przeci???onego treningami organizmu sportowca.
??Malinowy Dw??r wyr????nia przede wszystkim wyj?tkowo bogata oferta zabieg??w rehabilitacyjnych oraz fachowa obs??uga. To ??wietne po???czenie umo??liwiaj?ce regeneracj? nie tylko cia??a, ale i umys??u? ?? powiedzia??a Maja W??oszczowska.

Siarkowa regeneracja
Zabiegi balneologiczne wykorzystuj?ce wod? siarczkow? wp??ywaj? pozytywnie na organizm ju?? od momentu pierwszego kontaktu wody ze sk??r?. Jej w??a??ciwo??ci sprawiaj?, ??e nask??rek ulega ??agodnemu z??uszczaniu, a w dalszej kolejno??ci stymulowane s? procesy odnowy. Efekt miejscowy to r??wnie?? pobudzenie mikrokr???enia, lepsze ukrwienie oraz metabolizm sk??ry. Nast?pnie siarkowod??r przenika przez warstwy sk??ry, co pozwala mu dzia??a? przeciwzapalnie, uczestnicz?c w procesach obrony antyoksydacyjnej organizmu. Efektem tego jest zmniejszenie dolegliwo??ci b??lowych, obrz?k??w i poprawa ruchomo??ci staw??w.

Borowinowa regeneracja
Zabiegiem regeneracyjnym idealnym dla sportowc??w jest tak??e k?piel w zawiesinie borowinowej. Stosowana przy procesach zapalnych staw??w, chorobach uk??adu nerwowego oraz uk??adu kr???enia skutecznie s??u??y odnowie biologicznej organizmu. K?piel ta jest szczeg??lnie polecana osobom aktywnym sportowo, gdy?? w jej trakcie zachodz? istotne i wa??ne procesy odkwaszania, maj?ce w??a??ciwo??ci przeciwzapalne.

Idealne uzupe??nienie
Hotel Malinowy Dw??r rekomenduje sportowcom tak??e terapi? manualn?, kt??ra s??u??y do diagnozowania i leczenia zespo????w b??lowych kr?gos??upa. Poleca te?? kriosaun?, kt??ra ma na celu zmniejszenie og??lnego uczucia zm?czenia i b??lu. Dodatkowo rozlu??nia napi?cie mi???ni i zmniejsza obrz?ki oraz wp??ywa korzystnie na psychik?, poprawiaj?c nastr??j. Te oraz inne, tak??e typowo relaksacyjne zabiegi sprawiaj?, ??e pobyt w Malinowym Dworze to regeneracja zar??wno dla cia??a, jak i nara??onej na ogromny stres w trakcie sezonu psychiki sportowca.

Maja W_oszczowska (2)-001-2014-08-05 _ 21_48_22-80

Maja W_oszczowska (3)-002-2014-08-05 _ 21_48_22-80

Maja W_oszczowska-004-2014-08-05 _ 21_48_22-80

Maja W_oszczowska (4)-003-2014-08-05 _ 21_48_22-80

Wi?cej informacji na temat oferty Hotelu Medical SPA Malinowy Dw??r znale??? mo??na na stronie http://www.malinowehotele.pl/malinowydwor.

Dodatkowe informacje
Malinowe Hotele to sie? o??rodk??w medical SPA zlokalizowanych w ??wieradowie Zdroju (Malinowy Dw??r) oraz Solcu Zdroju (Malinowy Zdr??j, Baseny Mineralne oraz Malinowy Raj – nowa inwestycja, kt??rej rozpocz?cie planowane jest w 2013 roku). Us??ugi obejmuj? fachow? opiek? lekarsk? i profilaktyk? zdrowotn? z wykorzystaniem zabieg??w bazuj?cych na najsilniejszej na ??wiecie wodzie siarczkowej pochodz?cej ze ??r??d??a Malina. Podstaw? oferty stanowi? Centra Rehabilitacji, w kt??rych go??cie mog? korzysta? z zabieg??w z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz r????nych form masa??u. Ofert? uzupe??niaj?c? stanowi? zabiegi kosmetyczne SPA i Wellness.

Malinowy Zdr??j to pierwszy obiekt w Polsce, kt??ry otrzyma?? europejski certyfikat MEDICAL WELLNESS potwierdzaj?cy wysoki standard us??ug hotelowych i leczniczych oraz certyfikat zarz?dzania jako??ci? ISO. O??rodek zosta?? tak??e nagrodzony w presti??owym konkursie SPA Prestige Awards oraz zaj??? po raz si??dmy 1. miejsce w Polsce w kategorii medyczne SPA&Wellness. Malinowy Dw??r otrzyma?? w 2011 roku nagrod? ??Jako??? Roku? oraz wyr????nienie od redakcji magazynu ??Forbes? wst?puj?c tym samym do elitarnego grona najlepszych hoteli w kraju, a tak??e po raz drugi zyska?? tytu?? Najlepszego hotelu Resort SPA w Polsce w konkursie SPA Prestige Awards. Baseny Mineralne to jedyny w Polsce kompleks z lecznicz? wod? mineraln?, kt??rego otwarcie odby??o si? w lutym 2013 roku.

Wi?cej informacji o Malinowe Hotele Sp. z o.o. na: www.malinowehotele.pl

Authors
Top