K??opoty ??o???dkowe w podr????y ?? jak im zapobiega? i leczy??

Warszawa, 13 lipca 2015

Komentarz eksperta
dr Arkadiusz Miller, internista Grupy LUX MED

K??opoty ??o???dkowe w podr????y ?? jak im zapobiega? i leczy??

Letni urlop to czas, na kt??ry wszyscy czekamy z ut?sknieniem. Niestety, komfort wypoczynku bardzo cz?sto uprzykrzaj? nam niespodziewane k??opoty ??o???dkowe. Co zrobi?, by unikn?? takich dolegliwo??ci podczas wakacyjnych wyjazd??w? Jak skutecznie reagowa? na pierwsze objawy choroby?

1. Dmuchaj na zimne
Planujesz egzotyczn? podr????? Zmieniaj?c stref? klimatyczn?, zabezpiecz si? przed chorobami zaka??nymi wyst?puj?cym w danym regionie. Zaleca si? zw??aszcza szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu w?troby typu A, durowi brzusznemu oraz cholerze. Udaj si? do lekarza, kt??ry odpowie czy na wybranym terenie potrzeba innych zabezpiecze??. Na kilka dni przed wyjazdem mo??na tak??e zacz?? przyjmowa? probiotyki, dzi?ki kt??rym nasz uk??ad pokarmowy lepiej odeprze obce drobnoustroje. Zaopatrzysz swoj? wakacyjn? apteczk? w podstawowe leki ?? aktywny w?giel na dolegliwo??ci biegunkowe, krople ??o???dkowe na b??l czy odpowiednie ??rodki przeciw niestrawno??ci. Zapominalscy za?? z pewno??ci? dostan? te preparaty w ka??dej lokalnej aptece.

2. Higiena to podstawa
W czasie ka??dej podr????y nale??y zachowa? wzmo??on? higien?. W krajach tropikalnych twarz i z?by warto my? w wodzie mineralnej butelkowanej. Szczeg??ln? uwag? zwracajmy te?? na d??onie ?? myjmy je cz???ciej ni?? tylko przed posi??kami. W swoim podr????nym niezb?dniku umie???my tak??e p??yn lub chusteczki dezynfekuj?ce.

3. Uwa??aj, co jesz
Bardzo cz?sto do zaburze?? ??o???dkowych dochodzi w wyniku spo??ycia zanieczyszczonych pokarm??w. Smakuj?c lokalne specja??y, pami?tajmy o kilku zasadach. Unikajmy produkt??w od ulicznych sprzedawc??w; potraw, kt??re nie by??y poddane obr??bce termicznej oraz niemytych owoc??w. I pami?taj ?? pij wod? butelkowan?, jedz potrawy ??wie??o sma??one lub gotowane. Te surowe zawsze nios? ze sob? wi?ksze ryzyko infekcji i k??opot??w.

4. Nawadniaj si? regularnie
Aby zapobiec k??opotom ??o???dkowym w podr????y, do picia najbezpieczniej wybiera? butelkowan? lub przegotowan? wod?. Je??li natomiast choroba ju?? nas dopad??a, dbajmy o w??a??ciwe nawodnienie m.in. za po??rednictwem preparat??w z glukoz? i elektrolitami.

Authors
Top