Grupa Emirates odnotowuje zyski 27. rok z rz?du

  • Grupa odnotowa??a drugi najwy??szy zysk w swojej historii ?? 5,5 mld AED (1,5 mld USD):

??Stabilny przych??d i rozw??j dzia??alno??ci w miar? wzrostu zdolno??ci przewozowej, znaczne inwestycje w rozw??j dzia??alno??ci ?? 20,2 mld AED (5,5 mld USD);

??Grupa ustali??a dywidend? Investment Corporation of Dubai na poziomie 2,6 mld AED (700 mln USD).

  • Linie Emirates wygenerowa??y zysk w wysoko??ci 4,6 mld AED (1,2 mld USD); przych??d wzr??s?? o 7% do 88,8 mld AED (24,2 mld USD):

??Zdolno??? przewozowa po raz pierwszy w historii linii przekroczy??a 50 mld tonokilometr??w (ATKM).

  • dnata wygenerowa??a zysk w wysoko??ci 906 mln AED (247 mln USD) ?? najwy??szy w 56-letniej historii firmy:

??Przych??d w wysoko??ci 10,3 mld AED (2,8 mld USD) ?? po raz pierwszy przekroczona zosta??a granica 10 mld AED;

??Dzia??alno??? mi?dzynarodowa stanowi teraz ponad 60% przychodu firmy.  

DUBAJ, ZEA, 11 maja 2015 r. ?? Grupa Emirates og??osi??a, ??e 27. rok z rz?du odnotowa??a zysk i stabilny rozw??j, umacniaj?c swoj? pozycj? na koniec roku, mimo wielu wyzwa?? zwi?zanych z sytuacj? na ??wiecie i dzia??alno??ci? firmy w tym okresie. W minionym roku obrotowym, trwaj?cym do 31 marca 2015 r., zar??wno linie Emirates, jak i dnata osi?gn???y rekordow? zdolno??? przewozow?, co ???czy si? z rozwojem marki na ca??ym ??wiecie, a tak??e odnotowa??y wzrost dzi?ki strategicznym inwestycjom. 

W opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2014-15 r. Grupa Emirates wykaza??a zysk rz?du 5,5 mld AED (1,5 mld USD), co stanowi wzrost a?? o 34% w stosunku do zesz??ego roku. Przychody Grupy wynios??y 96,5 mld AED (26,3 mld USD), o 10% wi?cej w stosunku do wynik??w z zesz??ego roku, a stan ??rodk??w pieni???nych Grupy pozosta?? stabilny i wyni??s?? 20 mld AED (5,5 mld USD).

Rok obrotowy 2014-15 by?? dla bran??y lotniczej okresem niestabilno??ci. Co prawda spadek cen ropy spowodowa?? obni??enie koszt??w w drugiej po??owie roku, jednak nie z??agodzi?? skutk??w silnych waha?? kurs??w walutowych, kt??re niekorzystnie wp??yn???y na nasz? rentowno???, ani zmian grafiku i trasy lot??w zwi?zanych z wybuchem epidemii wirusa ebola, konfliktami zbrojnymi w rozmaitych regionach i trwaj?cymi 80 dni pracami nad modernizacj? pas??w startowych na Mi?dzynarodowym Lotnisku w Dubaju (DXB), kt??re odbi??y si? na naszych przychodach. Osi?gni?cie po raz 27. z rz?du zysku za rok obrotowy, a jednocze??nie jednego z lepszych wynik??w finansowych w naszej historii, ??wiadczy o sile naszych marek oraz zaanga??owaniu i zdolno??ciach naszych pracownik??w ?? powiedzia?? Jego Wysoko??? Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarz?du Grupy Emirates.

Znacz?ce umocnienie dolara ameryka??skiego w stosunku do walut na wielu kluczowych rynkach dla Emirates i dnata przynios??o straty w wysoko??ci 1,5 mld AED (412 mln USD), a trwaj?ca 80 dni modernizacja lotniska w Dubaju spowodowa??a spadek przychod??w Grupy szacowany na 1,7 mld AED (467 mln USD).

Ka??dy rok przynosi nowe wyzwania. Staraj?c si? im sprosta?, zawsze kierujemy si? najlepszym interesem naszych pracownik??w i klient??w, pami?taj?c jednocze??nie o naszych celach d??ugoterminowych. Uwa??nie ??ledzimy wyniki finansowe Grupy, jednak nigdy nie szcz?dzimy ??rodk??w, je??li chodzi o inwestycje w rozw??j naszej firmy i dobro naszych pracownik??w.  W roku 2014-15 Grupa przeznaczy??a ???cznie ponad 20,2 mld AED (5,5 mld USD) na nowe samoloty i wyposa??enie, nowoczesn? infrastruktur?, najnowsze technologie i inicjatywy na rzecz pracownik??w. By??a to druga pod wzgl?dem wielko??ci kwota kiedykolwiek wydana przez Grup? w jednym roku obrotowym (po rekordowych inwestycjach dokonanych rok wcze??niej) - doda?? Szejk Ahmed. 

Liczba pracownik??w wzros??a o 11%, do ponad 84 tys. przedstawicieli ponad 160 r????nych narodowo??ci w ponad 80 firmach i sp????kach zale??nych nale???cych do Grupy.

W przysz??o??ci problem mo??e stanowi? utrzymuj?ca si? niestabilno??? szeregu walut i rynk??w na ??wiecie, a tak??e powoli nadci?gaj?ce zagro??enie protekcjonizmem w niekt??rych krajach. Mimo to wkraczamy w nowy rok obrotowy przekonani, ??e nasze dobre wyniki, zr????nicowane portfolio i wielu utalentowanych pracownik??w zagwarantuj? nam dalsze zyski w przysz??o??ci ?? powiedzia?? Szejk Ahmed. B?dziemy w dalszym ci?gu rozwija? si? w spos??b stabilny i racjonalny oraz jeszcze bardziej stara? si? przewy??sza? oczekiwania naszych klient??w.

W zwi?zku ze wzrostem zysk??w Grupa ustali??a dywidend? Investment Corporation of Dubai na poziomie 2,6 mld AED (700 mln USD).

Linie Emirates ?? wyniki

W roku 2014-15 linie Emirates zwi?kszy??y zdolno??? przewozow? o 4 mld tonokilometr??w (ATKM).  Po raz pierwszy w historii przewo??nika ca??kowite oferowanie po???cze?? pasa??erskich i cargo Emirates przekroczy??o barier? 50 mld ATKM, wynosz?c na koniec roku obrotowego 50,8 mld ATKM, co umocni??o pozycj? Emirates jako najwi?kszych mi?dzynarodowych linii lotniczych na ??wiecie.

W ci?gu ostatniego roku Emirates otrzyma??y 24 nowe samoloty, w tym 12 Airbus??w A380, 10 Boeing??w 777-300ER i 2 Boeingi 777F, co powi?kszy??o flot? przewo??nika do 231 maszyn. W tym samym okresie linie wycofa??y 10 maszyn, tym samym obni??aj?c ??redni wiek floty do 75 miesi?cy, czyli oko??o po??owy ??redniej w ca??ej bran??y lotniczej ?? 140 miesi?cy. Linia pozostaje najwi?kszym na ??wiecie operatorem Boeinga 777 i A380 ?? oba samoloty s? dzi?? jednymi z najbardziej nowoczesnych i wydajnych szerokokad??ubowych maszyn tego typu.

Wraz z dostaw? nowych samolot??w Emirates uruchomi??y nowe po???czenia pasa??erskie do pi?ciu miast: Abud??y, Brukseli, Budapesztu, Chicago i Oslo, a tak??e cztery dodatkowe po???czenia towarowe: do Atlanty, Bazylei, Meksyku i Ouagadougou. Ponadto linie zwi?kszy??y liczb? po???cze?? i oferowanie na 34 dotychczasowych trasach do miast w Afryce, Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce P????nocnej, zapewniaj?c swoim klientom jeszcze wi?kszy wyb??r i lepsz? komunikacj?.

Ze wzgl?du na zamkni?cie pas??w startowych na lotnisku w Dubaju na 80 dni konieczne by??o wy???czenie z lot??w 19 samolot??w Emirates, co spowodowa??o spadek zdolno??ci przewozowej linii o 9% i ograniczenie po???cze?? do 41 miast w czasie prac modernizacyjnych. Zmniejszenie przychod??w linii z tego powodu szacuje si? na 1,6 mld AED (436 mln USD). Wybuch epidemii wirusa ebola w Afryce doprowadzi?? do zawieszenia niekt??rych po???cze?? i zaostrzenia kontroli na innych lotniskach. Z kolei konflikty zbrojne wymusi??y wstrzymanie i zmian? tras lot??w w celu omini?cia region??w, w kt??rych toczone by??y walki.

Mimo powy??szych problem??w przychody Emirates osi?gn???y rekordowy poziom 88,8 mld AED (24,2 mld USD). ??rednia cena paliwa lotniczego znacz?co spad??a w drugiej po??owie roku obrotowego, co przyczyni??o si? do wzrostu zysk??w linii.  Wydatki Emirates na paliwo wzros??y w ci?gu ostatniego roku o 7% ?? do 28,7 mld AED (7,8 mld USD). Paliwo stanowi obecnie 35% koszt??w dzia??alno??ci, o 4 p.p. mniej ni?? w roku poprzednim. Mimo to paliwo wci??? stanowi najwi?ksze obci???enie w bud??ecie przewo??nika. ??czne koszty operacyjne wzros??y o 6%, w por??wnaniu do wzrostu przychod??w z roku obrotowego 2013-14 wynosz?cego 7%.

Emirates z powodzeniem wytrzyma??y presj? konkurencji na wszystkich rynkach odnotowuj?c zysk w wysoko??ci 4,6 mld AED (1,2 mld USD), co stanowi wzrost o 40% w stosunku do zesz??orocznych wynik??w, oraz mar??? zysku w wysoko??ci 5,1% ?? najlepszy rezultat od roku 2010-11.

Przewo???c rekordow? liczb? 49,3 mln pasa??er??w, o 11% wi?cej ni?? w roku ubieg??ym, linie Emirates uzyska??y wsp????czynnik wype??nienia miejsc (Passenger Seat Factor) na poziomie 79,6%, wy??szy od ubieg??orocznego (79,4%) pomimo wzrostu zdolno??ci przewozowej o 9% mierzonej wed??ug liczby dost?pnych miejsc przypadaj?cych na kilometr (Available Seat Kilometres, ASKM). Odzwierciedla to wysokie zapotrzebowanie w??r??d pasa??er??w na loty supernowoczesnymi samolotami Emirates na dogodnych trasach przez port przesiadkowy w Dubaju.

Ze wzgl?du na os??abienie wszystkich najwa??niejszych walut wzgl?dem dolara, zysk z przewozu pasa??er??w spad?? do 29,7 fils (8,1 centa ameryka??skiego) na przych??d z pasa??erokilometra (Revenue Passenger Kilometres, RPKM).

Emirates poprawi??y tak??e wsp????czynnik wype??nienia miejsc premium pomimo utrzymuj?cej si? niestabilno??ci gospodarczej i silnej konkurencji na wielu rynkach. Wsp????czynnik wype??nienia miejsc w klasach premium i og????em dla sztandarowego samolotu linii ?? A380 ?? okaza?? si? najwy??szy, co odzwierciedla popularno??? produkt??w premium i A380 w??r??d pasa??er??w. 31 marca br. linie Emirates dysponowa??y 59 Airbusami A380, kt??re obs??ugiwa??y jedno na cztery po???czenia pasa??erskie przewo??nika.

Aby sfinansowa? rozw??j floty, linie Emirates zebra??y ???cznie 18,7 mld AED (5,1 mld USD) za pomoc? r????nych struktur finansowania. Przewo??nik po raz pierwszy w swojej historii sfinalizowa?? transakcj? leasingu operacyjnego przy wsp????pracy z inwestorem japo??skim JOL (Japanese Operating Lease), kt??rej przedmiotem by?? Airbus A380. Ponadto linie podpisa??y umow? leasingu operacyjnego z opcj? wykupu JOLCO (Japanese Operating Lease with a Call Option) na samolot A380-800, poszerzaj?c baz? inwestor??w A380 o rynek japo??ski. W ci?gu roku linie Emirates zrealizowa??y transakcje sprzeda??y i leasingu zwrotnego pi?ciu Boeing??w B777-300ER i jednego Boeinga B777-200ER.

Najwa??niejszym wydarzeniem inwestycyjnym roku by??a udana emisja przez rz?d brytyjski islamskich obligacji sukuk na kwot? 3,4 mld AED (913 mln USD), kt??re pozwoli??y sfinansowa? zakup czterech Airbus??w A380, kt??rych dostawa nast?pi w tym roku. By??a to pierwsza na ??wiecie emisja obligacji sukuk przez brytyjski Departament Gwarancji Kredyt??w Eksportowych i najwi?ksza w historii inwestycja na rynku kapita??owym w sektorze lotniczym gwarantowana przez agencj? kredyt??w eksportowych.

Transakcje te odzwierciedla??y strategi? Emirates polegaj?c? na d???eniu do dywersyfikacji ??r??de?? finansowania i stanowi? potwierdzenie dobrych wynik??w finansowych oraz wiarygodno??ci modelu biznesowego linii w oczach inwestor??w. Emirates zamkn???y rok finansowy na poziomie 13,3 mld AED (3,6 mld USD) przep??yw??w pieni???nych z dzia??alno??ci operacyjnej.  

Przychody uzyskane z sze??ciu region??w Emirates pozostaj? zr??wnowa??one, ??aden region nie przynosi wi?cej ni?? 30% ca??kowitych przychod??w. Regionem przynosz?cym najwy??sze przychody jest Europa ?? 25,2 mld AED (6,9 mld USD), o 7% wi?cej w por??wnaniu do roku 2013-14. Drugi w kolejno??ci jest region Azji i Australazji, w kt??rym przychody wzros??y o 3% do 24,6 mld AED (6,7 mld USD). Najwi?kszy wzrost odnotowano w regionie obydwu Ameryk ?? o 20% do poziomu 11 mld AED (3 mld USD). Przychody z regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu wzros??y o 4% do 8,6 mld AED (2,3 mld USD).

W pozosta??ej cz???ci ??wiata linie Emirates odnotowa??y znaczny wzrost przychod??w: w regionie zachodniej Azji i Oceanu Indyjskiego o 11% do 9,2 mld AED (2,5 mld USD), a w Afryce o 5% do 8,1 mld AED (2,2 mld USD).

Wzbogacaj?c swoj? ofert? dla pasa??er??w, linie Emirates przeznaczy??y w zesz??ym roku ponad 73 mln AED (20 mln USD) na wyposa??enie floty w darmow? sie? bezprzewodow?. Do 31 marca br. sie? Wi-Fi by??a dost?pna na pok??adzie 107 samolot??w ?? Airbus??w A380 i Boeing??w 777. Przewo??nik otworzy?? tak??e nowe poczekalnie na lotniskach w Glasgow i Los Angeles, zwi?kszaj?c ich liczb? do 37 na ca??ym ??wiecie. Linie Emirates otworzy??y ponadto nowe, 300-osobowe centrum obs??ugi klienta w Budapeszcie w celu wsparcia przysz??ego rozwoju oraz u??atwienia kontaktu w wielu j?zykach.

Jeszcze przed rozpocz?ciem roku obrotowego 2015-16 linie zapowiedzia??y otwarcie dw??ch nowych po???cze?? do Denpasar i Orlando oraz wprowadzenie dodatkowych po???cze?? do miast znajduj?cych si? ju?? wcze??niej w sieci Emirates.

Rok obrotowy 2014-15 by?? dobry r??wnie?? dla linii Emirates SkyCargo, kt??re odnotowa??y przychody w wysoko??ci 12,3 AED (3,4 mld USD), co stanowi znaczny wzrost ?? o 9% w stosunku do zesz??ego roku. Emirates SkyCargo przynosz? 15% ca??o??ci przychodu linii z transportu, odgrywaj?c tym samym wa??n? rol? w rozwoju dzia??alno??ci firmy.

Pojemno??? samolot??w Emirates SkyCargo wzros??a znacz?co, o 6% do 2,4 mln ton, pomimo trudno??ci na rynku i przy stale zmieniaj?cym si? zapotrzebowaniu na przewozy towarowe. Wyniki finansowe Emirates SkyCargo odzwierciedlaj? zdolno??? firmy do uzyskiwania przychod??w mimo trudnych warunk??w panuj?cych w bran??y. W tym roku zysk z przewozu towar??w w przeliczeniu na tonokilometr (FTKM) zmniejszy?? si? o 1%, co wi?za??o si? mi?dzy innymi z os??abieniem kurs??w najwa??niejszych walut.

1 maja 2014 r. to istotna data dla Emirates SkyCargo, kt??re w tym dniu rozpocz???y dzia??alno??? na  nowym terminalu cargo na lotnisku Dubai World Central Al Maktoum (DWC).  Nowy terminal pozwala na obs??ug? 700 tys. ton cargo rocznie dzi?ki nowoczesnej technologii, a jego przysz??a rozbudowa umo??liwi przyj?cie 1 mln ton cargo w ci?gu roku i tym samym zapewni rozw??j firmy.

Na koniec roku obrotowego flota samolot??w towarowych Emirates SkyCargo powi?kszy??a si? o 14 maszyn ?? 12 Boeing??w 777F i dwa Boeingi 747-400F.

Hotele nale???ce do Emirates odnotowa??y przych??d w wysoko??ci 693 mln AED (189 mln USD), co stanowi znaczny wzrost o 23% w por??wnaniu z rokiem poprzednim. Na korzystne wyniki wp??yn???o otwarcie drugiego wie??owca najwy??szego hotelu na ??wiecie, JW Marriott Marquis Hotel w Dubaju.  

dnata ?? wyniki

Rok 2014-15 przyni??s?? dnata najwy??sze zyski w ca??ej 56-letniej historii firmy, co stanowi kontynuacj? bardzo dobrych wynik??w z roku poprzedniego. Przychody dnata wzros??y do poziomu 10,3 mld AED (2,8 mld USD) ?? po raz pierwszy przekroczona zosta??a granica 10 mld AED. Ponad 60% przychodu dnata stanowi teraz dzia??alno??? mi?dzynarodowa.  

Firma osi?gn???a znacz?cy wzrost przychod??w o 36% dzi?ki polityce wzrostu organicznego, a do lepszych wynik??w przyczyni?? si? tak??e pierwszy pe??ny rok dzia??alno??ci Gold Medal Travel Group przej?tej przez dnata Travel w marcu 2014 r., czyli jeszcze w poprzednim roku obrotowym, przej?cie Stella Travel w Wielkiej Brytanii w pa??dzierniku 2014 r. oraz nabycie drugiej po??owy udzia????w w sp????ce Toll dnata w Australii w lutym br. W roku obrotowym 2014-15 sfinalizowano tak??e sprzeda?? nale???cej do dnata firmy Mercator, kt??ra opracowuje systemy informatyczne dla lotnictwa.

Kontynuuj?c rekordowe inwestycje z zesz??ego roku dnata nadal tworzy??a podstawy przysz??ego wzrostu inwestuj?c w rozw??j dzia??alno??ci 513 mln AED (140 mln USD). W??r??d najwa??niejszych inwestycji w roku 2014-15 nale??y wymieni?: nowe, 700-osobowe centrum obs??ugi klienta na Filipinach, nowe poczekalnie na lotniskach w Manili i Dubaju, nowe kuchnie halal we W??oszech, nowe terminale cargo w Australii, Iraku, Pakistanie, Singapurze, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wielkiej Brytanii, a tak??e nowe sklepy na Bliskim Wschodzie.

Przychody dnata UAE Airport Operations, w tym obs??ugi samolot??w i cargo, wzros??y nieznacznie, o 5% do poziomu 2,5 mld AED (685 mln USD), co wi?za??o si? w du??ej mierze z trwaj?cymi 80 dni pracami modernizacyjnymi pas??w startowych na lotnisku w Dubaju. W tym czasie linie lotnicze musia??y ograniczy? liczb? po???cze?? lub korzysta? z mniejszych samolot??w. Zmniejszenie przychod??w dnata z tego powodu szacuje si? na 113 mld AED (31 mln USD). Liczba obs??ugiwanych samolot??w nieznacznie wzros??a o 2% do 188 752, natomiast ilo??? obs??ugiwanego ??adunku zmniejszy??a si? o 7% do 734 tys. ton. Dubai World Central stanowi obecnie 36% obs??ugi cargo dnata w Dubaju.

Przychody dnata International Airport Operations wzros??y o 16% do 1,6 mld AED (434 mln USD) dzi?ki zwi?kszeniu skali dzia??alno??ci firmy, g????wnie w Wielkiej Brytanii. Liczba obs??ugiwanych samolot??w wzros??a o 5% do 109 546, a ilo??? obs??ugiwanego cargo zwi?kszy??a si? o a?? 15% do 937 tys. ton. Wyniki te stanowi? potwierdzenie korzy??ci, jakie przynios??y zesz??oroczne inwestycje w nowoczesn? infrastruktur? cargo na ca??ym ??wiecie, w szczeg??lno??ci w Wielkiej Brytanii.

Dzia??alno??? gastronomiczna dnata stanowi??a 2,0 mld AED (552 mln USD) jej ca??kowitych przychod??w, o 7% wi?cej w por??wnaniu z rokiem ubieg??ym. Firma dostarczy??a w ci?gu roku ponad 46 mln posi??k??w, co stanowi znaczny wzrost o 13%, b?d?cy wynikiem skonsolidowanych dzia??a?? dnata we W??oszech, jak r??wnie?? jej rozwojem w Wielkiej Brytanii.

Przychody dnata Travel Services wzros??y bardzo gwa??townie, bo o a?? 278%, do poziomu 2,7 mld AED (726 mln USD) ?? obecnie jest to najwi?ksza firma nale???ca do dnata pod wzgl?dem wielko??ci przychod??w. Przyczyni?? si? do tego g????wnie rozw??j dzia??alno??ci firmy w Wielkiej Brytanii ?? pe??ny rok pracy Gold Medal Group przej?tej w marcu 2014 r. i sp????ki Stella Travel nabytej niedawno, w pa??dzierniku 2014 r. Ca??kowita warto??? transakcji sprzeda??y us??ug turystycznych wzros??a znacz?co o 66% do 9,8 mld AED (2,7 mld USD).

W roku obrotowym 2014-15 koszty operacyjne dnata wzros??y do 9,3 mld AED (2,5 mld USD), co odzwierciedla wp??yw integracji nowo nabytych sp????ek w sektorze obs??ugi lotniskowej i przede wszystkim us??ug turystycznych. 

Saldo got??wkowe dnata w wysoko??ci 3,1 mld AED (858 mln USD) w ci?gu ostatniego roku wzros??o znacz?co dzi?ki pozyskaniu nowych sp????ek. Jest to najwy??szy wynik w historii firmy. Przep??ywy pieni???ne z dzia??alno??ci operacyjnej dnata w roku 2014-15 wynios??y a?? 1,1 mld AED (288 mln USD).

Liczba pracownik??w dnata wzros??a do 27 tys., czyli o 19%, z uwzgl?dnieniem pracownik??w nowo nabytych sp????ek. W miar? rozwoju dzia??alno??ci firmy na arenie mi?dzynarodowej udzia?? pracownik??w dnata zatrudnionych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zmala?? do 51%. 

Pe??ny raport roczny 2014-15 Emirates Group ?? obejmuj?cy dane dotycz?ce Emirates, dnata oraz ich sp????ek zale??nych ?? dost?pny jest na stronie: www.theemiratesgroup.com/annualreport.   

1USD = 3.67AED; warto??ci s? oparte na pe??nych liczbach w AED przed zaokr?gleniem.


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Emirates. Dostarczy??
Authors
Top