Energa Solo Amazon Expedition na pomoc Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci

Niezwyk??a wyprawa Marcina Gienieczki

Podr????nik Marcin Gienieczko rozpoczyna projekt, kt??rego celem jest pobicie rekordu Guinnessa i zebranie pieni?dzy na zakup karetki dla podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Zamierza samotnie przeby? 7000 kilometr??w w Ameryce Po??udniowej od Pacyfiku po Atlantyk, pokonuj?c Andy i przep??ywaj?c w canoe najd??u??sz? rzek? ??wiata ?? Amazonk?.

 

Marcin Gienieczko ma na swoim koncie wiele ekstremalnych dokona??, kt??re zdaj? si? wykracza? poza granice ludzkich mo??liwo??ci. Przej??cie pieszo 600 kilometr??w po zamarzni?tej rzece Ko??ymie (przy temp. minus 50 stopni), pokonanie pieszo i na wielb???dach Sahary Zachodniej (750km w 18 dni) czy te?? przejechanie Australii rowerem to tylko wybrane wyczyny tr??jmiejskiego podr????nika. Na ich tle Energa Solo Amazon Expedition jest jednak wydarzeniem szczeg??lnym, nie tylko ze wzgl?du na dystans i spodziewane trudno??ci.

Trawers Ameryki Po??udniowej, bo tym z technicznego punktu widzenia jest wyprawa, to drugi etap dwuletniego projektu Marcina Gienieczki. Pierwszy, zako??czony w ubieg??ym roku etap zak??ada?? dotarcie do ??r??de?? Amazonki. Teraz podr????nik zamierza powt??rzy? wyczyn Piotra Chmieli??skiego z 1985 roku, sp??ywaj?c ca??? Amazonk? przy pomocy w??asnych si??. Chmieli??ski dokona?? tego w kajaku, Gienieczko pop??ynie w canoe. Aby podnie??? poprzeczk? jeszcze wy??ej, Marcin Gienieczko najpierw przejedzie rowerem 750km przez Andy a potem rozpocznie samotny sp??yw 6130km. Na koniec czeka go ??zaledwie? 80km biegu na brzeg Atlantyku. Powodzenie projektu oznacza? b?dzie wpisanie go do Ksi?gi Rekord??w Guinnessa w dw??ch kategoriach: ??najd??u??sza samotna podr???? canoe? oraz ??najd??u??szy odcinek pokonany w canoe w ci?gu 24 godzin?. Jednak dla podr????nika liczy si? co?? wi?cej ni?? tylko sportowy charakter projektu.

To wyzwanie, kt??re wsp??lnie z Energ? podejmujemy nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla potrzebuj?cych dzieci ­?? m??wi Marcin Gienieczko. Jako podr????nika czeka mnie wielka przygoda ale i wielka niewiadoma. Staj?c na pocz?tku trasy nie mog? mie? pewno??ci, ??e dotr? do jej ko??ca. Przez 7000km wiele mo??e si? wydarzy?. Wierz? jednak, ??e si? uda, jak r??wnie?? wierz?, ??e dzi?ki Energa Solo Amazon Expedition zbierzemy kwot? potrzebn? na zakup karetki dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wielomiesi?czne przygotowania do rozpocz?cia wyprawy w??a??nie dobieg??y ko??ca. W niedziel?, 10 maja z samego rana Marcin Gienieczko wyruszy do Ameryki Po??udniowej. Jego zmagania, krok po kroku b?dzie mo??na ??ledzi? w internecie, na podstawie zapis??w GPS, relacji na blogu i na fanpage??u na Facebooku oraz transmisji w radiu i telewizji.

Projekt jest bardzo ci???ki i niebezpieczny. Sam Gienieczko daje sobie jedynie 60% szans?, na zako??czenie wyprawy z pe??nym sukcesem. Jest takie powiedzenie zr??b wszystko co mo??esz zrobi?, a reszt? pozostaw Bogu. ?? m??wi Marcin Gienieczko. Tak i ja podchodz?. Co ma by? to b?dzie. B?d? napiera?? do granic swoich mo??liwo??ci. R??wnie?? Aleksander Doba, kt??ry dwukrotnie przep??yn??? Atlantyk kajakiem, zwraca uwag? na niebezpiecze??stwa, mog?ce sta? na drodze do sukcesu Marcina: Ja oceniam, ??e najwi?kszym zagro??eniem na Amazonce s? ludzie. By??em nastawiony na to, ??e moje ??ycie jest najwa??niejsze i przy napadach bandyckich nie stawia??em oporu, pozwala??em na wszystko - mo??na powiedzie? wsp????pracowa??em z "amigos". Marcinie, ??ycz? Tobie szcz???cia do ludzi i nie tylko ?? dodaje.

Specjalnie na potrzeby projektu Energa Solo Amazon Expedition powsta??a strona crowdfundingowa, za po??rednictwem kt??rej ka??dy zainteresowany mo??e wesprze? Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Niejeden nazwa??by projekt Marcina Gienieczki szale??stwem ­?? m??wi Katarzyna Kowalska z Grupy Energa. Ale dla nas to nie szale??stwo tylko pokaz si??y i odwagi cz??owieka, kt??ry pokonuje trudno??ci przede wszystkim z my??l? o innych. Wyprawa wpisuje si? w nasz program spo??ecznej odpowiedzialno??ci biznesu, dlatego wsparcie Marcina Gienieczki by??o dla nas czym?? oczywistym. Jeste??my przekonani, ??e wsp??lnie sprawimy, ??e Pomorskie Hospicjum dla Dzieci otrzyma pomoc, kt??rej potrzebuje.

Wi?cej informacji na temat Marcina Gienieczko i Energa Solo Amazon Expedition dost?pnych jest na stronach:

www.energasoloamazon.pl

facebook.com/SoloAmazonExpedition

https://twitter.com/MGienieczko

 


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o ENERGA Sport. Dostarczy??
Authors
Top