Poczw??rne zwyci?stwo linii Emirates w plebiscycie Business Traveller Awards

Przewo??nik zdoby?? wyr????nienia w 4 kategoriach: ??Najlepsze linie lotnicze ??wiata?, ??Najlepsza klasa pierwsza?, ??Najlepsza klasa ekonomiczna? i ??Najlepszy personel pok??adowy".

Dubaj, ZEA, 6 maja 2015 r.: W plebiscycie Business Traveller Middle East 2015 linie Emirates wyr????nione zosta??y m.in. za innowacyjno???, inwestycje w produkty i obs??ug? klienta.

Podczas ceremonii, w kt??rej udzia?? wzi???o ponad 350 czo??owych przedstawicieli bran??y, Emirates uznano za ??Najlepsze linie lotnicze ??wiata?. Przewo??nik zwyci???y?? tak??e w trzech innych kategoriach: ??Najlepsza klasa pierwsza?, ??Najlepsza klasa ekonomiczna? i ??Najlepszy personel pok??adowy?.

Zawsze d???ymy do doskona??o??ci ??wiadcz?c us??ugi klientom Emirates. Dlatego wci??? inwestujemy w rozw??j innowacyjnych produkt??w, a nasz wielonarodowo??ciowy personel pok??adowy dok??ada wszelkich stara??, aby zapewni? wyj?tkowy poziom obs??ugi w ramach stale rozrastaj?cej si? siatki po???cze??. Czujemy si? niezwykle zaszczyceni, ??e nasz trud docenili wymagaj?cy czytelnicy magazynu Business Traveller Middle East ?? powiedzia?? Thierry Antinori, wiceprezes i dyrektor handlowy linii Emirates, kt??ry uczestniczy?? w ceremonii.

Te presti??owe wyr????nienia ??wiadcz? o nieustaj?cym zaanga??owaniu Emirates w doskonalenie i zapewnianie innowacyjnych us??ug w rozmaitych obszarach dzia??alno??ci linii. W ci?gu ostatniego roku przewo??nik koncentrowa?? si? na zapewnianiu wysokiej jako??ci us??ug naziemnych i lotniczych, a jednocze??nie powi?ksza?? flot? i rozwija?? swoj? dzia??alno???. W 2014 roku linie zwi?kszy??y cz?stotliwo??? lot??w na ponad 30 trasach i uruchomi??y 8 nowych po???cze?? ?? do Kijowa, Tajpej, Bostonu, Abud??y, Chicago, Oslo, Brukseli i Budapesztu. 3 czerwca 2015 roku Emirates uruchomi? loty na Bali, a 1 wrze??nia ?? do Orlando. 

Nowoczesna flota Emirates liczy obecnie 233 samoloty, kt??re obs??uguj? w sumie 144 po???czenia. Linie dysponuj? mi?dzy innymi najwi?ksz? na ??wiecie flot? Boeing??w 777 i Airbus??w A380.

 


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Emirates. Dostarczy??
Authors
Top