Pomorskie na walizkach. Trwaj? przygotowania do wyjazdu na EXPO 2015 w Mediolanie

 Bursztynowa bi??uteria z Gda??ska, designerskie projekty z Gdyni i piasek z sopockiej pla??y ?? wszystko to pojedzie do W??och, gdzie ju?? 1 czerwca rozpoczyna si? Pomorski Tydzie?? na Wystawie ??wiatowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Pomorskie jako pierwszy polski region poka??e si? na najbardziej presti??owych targach na ??wiecie. B?dzie gospodarzem polskiego pawilonu na EXPO 2015 od 1 do 7 czerwca. Przez tydzie?? zaprezentuje sw??j potencja?? turystyczny i gospodarczy. B?dzie zach?ca? W??och??w, i nie tylko, by w??a??nie na Pomorzu sp?dzali wakacje i robili biznes. Przecie?? podr???? z Gda??ska do Mediolanu, albo w drug? stron?, to zaledwie 2 godziny samolotem... 

Pomorskie wakacje

Pomorskie hotele, gospodarstwa agroturystyczne, zabytki, atrakcje rozrywkowe i kulturalne, z kt??rych mo??na korzysta? przez ca??y rok, pokazane b?d? na EXPO 2015 podczas seminarium turystycznego w ??rod?, 3 czerwca. Organizator, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, chce zaprezentowa? kompleksow? ofert? ca??ego regionu, nawi?zuj?c przy tym bezpo??rednie relacje biznesowe. Dlatego na spotkanie zaprasza w??oskich touroperator??w, agencje turystyczne, organizator??w podr????y, a tak??e dziennikarzy.

Swatanie biznesu

??eby wsp????pracowa?, trzeba si? pozna?, a EXPO 2015 daje takie mo??liwo??ci. Pomorscy i w??oscy przedsi?biorcy oraz inwestorzy wezm? udzia?? w biznesowej gie??dzie kooperacyjnej w czwartek, 4 czerwca. Podczas spotkania po??wi?conego potencja??owi gospodarczemu regionu przedstawiciele pomorskich firm b?d? mieli okazj?, ??eby w formule rozm??w B2B dotrze? do wiod?cych w??oskich odbiorc??w z bran?? nowych technologii, budownictwa, a tak??e gospodarki morskiej i logistyki. Dzie?? p????niej w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie zaplanowano Pomorsk? Gal? Biznesu. 

Tr??jmiasto razem

Po???czone si??y Gda??ska, Gdyni i Sopotu, partner??w Pomorskiego Tygodnia, zadbaj? o to, by przez siedem dni polski pawilon na EXPO 2015 dostarcza?? zwiedzaj?cym ciekawych dozna??. Gda??sk zaprezentuje wystaw? bursztynu. Gdynia poka??e ??Smak przedmiotu?, czyli ekspozycj? wsp????czesnego designu i jego kulinarnych interpretacji. Za aran??acj? przestrzeni na zewn?trz pawilonu odpowiada Sopot, kt??ry zaprosi go??ci na sopock? pla???. Od rana do wieczora zwiedzaj?cy b?d? mogli odetchn?? na prawdziwym nadmorskim piasku i pos??ucha? klubowej muzyki, prosto z Tr??jmiasta.

Tam trzeba by?

Organizatorzy Wystawy ??wiatowej EXPO 2015 spodziewaj? si?, ??e odwiedzi j? ???cznie a?? 20 milion??w os??b. W wydarzeniu uczestniczy 147 pa??stw. Miasto goszcz?ce imprez? jest najwa??niejszym w??oskim o??rodkiem gospodarczo-finansowym i przemys??owym. S? w nim siedziby licznych bank??w, towarzystw ubezpieczeniowych oraz gie??dy. Mediolan jest r??wnie?? wa??nym w?z??em komunikacyjnym tej cz???ci Europy. ?? Na EXPO 2015 po prostu trzeba by? ?? m??wi Anna Golec z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urz?du Marsza??kowskiego Wojew??dztwa Pomorskiego. ?? Znam dobrze tamte realia, bo sama sp?dzi??am w Mediolanie sze??? lat, pracuj?c w polskim konsulacie. Jestem przekonana, ??e to idealny kierunek dla pomorskich przedsi?biorc??w, dlatego w naszym udziale w wystawie widzimy potencja?? wymiernych korzy??ci dla regionu ?? dodaje Anna Golec. 

Liderem projektu jest Urz?d Marsza??kowski Wojew??dztwa Pomorskiego. Partnerami Pomorskiego Tygodnia ??  obok Gda??ska, Gdyni i Sopotu ?? s? r??wnie?? Agencja Rozwoju Pomorza oraz Invest in Pomerania, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a tak??e Stowarzyszenie Wolna Przedsi?biorczo??? z o??rodkiem  Europe Enterprise Network. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wi?cej informacji o przygotowaniach i uczestnictwie w EXPO 2015 mo??na znale??? na bie???co na Facebooku, na profilu ??Pomorskie na EXPO 2015 w Mediolanie?.

 

 

 

 


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o 2mgroup. Dostarczy??
Authors
Top