Rainbow Tours – wzrost przychod??w w czerwcu

W raporcie bie???cym nr. 23/2014 z dnia 25 lipca, Zarz?d Rainbow Tours S.A. poinformowa??, ??e warto??? jednostkowych przychod??w ze sprzeda??y z tytu??u organizacji imprez turystycznych w czerwcu 2014 r. wynios??a 112,1 mln z??, co w por??wnaniu z analogicznym okresem 2013 r., w kt??rym przychody wynios??y 90,8 mln z??, stanowi wzrost sprzeda??y o 23,5 %.

Przychody ze sprzeda??y od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wynios??y 353,2 mln z?? i s? wy??sze o 29,3 %, od przychod??w za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku, kt??re wynios??y 273,1 mln z??.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapita??owej wynios??y w czerwcu 120,9 mln z??, co w por??wnaniu z analogicznym okresem 2013 r., w kt??rym przychody wynios??y 101,5 mln z??, stanowi wzrost sprzeda??y o 19,1 %. Tak??e w rachunku narastaj?cym za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 201 Grupa osi?gn???a wzrost przychod??w w stosunku do ubieg??ego roku z 297,6 mln z?? na 380,0 mln z??, czyli o 27,7%.


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Rainbow Tours. Dostarczy?? netPR.pl
Authors
Top